Kanada Anne-Baba Sponsorluğunda Gerekli Minimum Gelir Seviyesi

Bilindiği gibi Kanada anne-baba ya da aile büyükleri göçmenlik sponsorluğunda sponsorun göstermesi gereken minimum gerekli gelir (MNI) seviyesi bulunmaktadır.
 
MNI’nin hesaplanması bazen kafa karışıklığına yol açmaktadır. Sponsor göçmen ya da vatandaş anne-baba ya da diğer aile büyüklerine  (dede-nine gibi) sponsor olabilmek için son üç yıllık yeterli seviyede gelir gösterme zorunluluğu bulunmaktadır. Bu minimum gelir miktarları Kanada göçmenlik bakanlığınca belirlenir ve ilan edilir.
 
Kanada’da kazanılan gelir seviyesi ispat edilmeli ve bu gelir mutlaka Gelir Vergisi Beyannamesinde (Income Tax Return) deklere edilmiş olmalıdır.
 
Soru şu. Kişi göçmen olmadan önce resmi yollardan Kanada’da elde ettiği kazançlarını aile büyükleri sponsorluk başvurusunda kullanabilir mi?
 
Kişinin göçmen (PR) olmadan önceki çalışma izni ile Kanada’da çalıştığı süreler ve kazançları bu kapsamda değerlendirilebilir. Yani Kanada’da son dört yıldır yabancı işçi olarak çalışan bir kişi beşinci yılda daimi göçmen olursa anne-baba sponsorluğu başvuru tarihinden itibaren son üç yıldaki gelirini gösterebilir. İlla iki sene daha beklemeye gerek yoktur.
 
MNI seviyeleri R130 ve R133 yönetmelik (IRPR) maddelerinde açıklanmıştır. Bu seviyelerin Kebek bölgesine uygulanamayacağını belirtelim. Kebek bölgesinin gerekli minimum gelir seviyeleri farklıdır.  
 
İlgili yönetmeliğin R134’üncü maddesinde MNI gelir hesaplama kuralları şöyle belirtimiştir.
 
(1.1) 3 üncü alt maddeye atfen 133(1)(j)(i)(B) paragrafı kapsamında sponsor kişinin toplam geliri aşağıdaki kurallara göre hesaplanacaktır.
(a) sponsorun geliri sponsorluk başvurusunun yapıldığı tarihten üç yıl önceki yıllara ait olan ve Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenmiş bir tahakkuk bildirisiyle (notice of assessment) ya da buna denk bir belge ile beyan edilmiş kazanılan gelir üzerinden hesaplanacaktır;
(b) sponsorun geliri (a) paragrafında bahsedilen ve belgelerle beyan edilmiş gelirdir, bu gelire aşağıdaki gelirler dahil değildir;
(i) sponsora bir eğitim ya da öğretim programına katılımı için eyaletçe ödenen ödenekler,
(ii) sponosra eyaletçe ödenen sosyal yardımlar,
(iii) sponsora Kanada Hükümeti tarafından yerleşim destek programları kapsamında ödenen mali destekler,
(iv) sponsora İşsizlik Sigortası Kanunu (EI) kapsamında ödenen tutarlar,
(v) sponsora Yaşlılık Güvencesi (OAS) kapsamında ödenen aylık mali destekler,
(vi) sponsora Gelir Vergisi Kanunu (Income Tax Act) kapsamında verilen çocuk yardımları (child tax) ve;
(c) eğer başvuruda kefil (co-signer) varsa onun geliri yukarıdaki (a) ve (b) paragrafları uyarınca ve gerekli olduğu durumlarda düzeltmelerde yapılarak sponsorun gelirine eklenecektir.
 
Farkedileceği üzere bu kısımda sponsor kişinin “notice of assessment” belgesiyle gelirini ispat ettiği andaki göçmenlik statüsüne ait herhangi bir atıfta bulunulmamış. Bu suretle sponsor kişinin Kanada göçmeni olmadan önce Kanada’da kazandığı ve belgeyebildiği gelirlerini gösteremeyeceğine dair bir sonuca gidemeyiz.
 
Göçmenlik bakanlığının böyle durumda olan birisini kabul edip etmeyeceğini anlamanın en iyi yolu denemektir. Kanada’da PR statüsü sahibi olmadan önce resmi olarak çalışan ve bu süre zarfında kazandığı gelirlerini anne-baba sponsorluğu başvurusunda kullanmak isteyen adaylar başvuru yapabilirler.
 
Başvurunun reddedilmesi durumunda başvuru sahibine hangi yasa ya da yönetmelik uyarınca ret verildiği bildirilecektir. Minimum gelir göstermesi gereken kişinin göçmenlik statüsüne vurgu yapan herhangi bir yasa ya da yönetmelik maddesi olmadığından başvurunun kabul edileceği ihtimali daha güçlüdür.
 

 

Murat Kandemir, 21 Ekim 2016